Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

PHSR

V rámci spracovania PHSR žiadame obyvateľov vyplniť dotazník, ktorý je prístupný po kliknutí na:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrYpviFHqNtMHz7CfeTXqTGzHM1V45pghFOP60PHJd_qZm-Q/viewform  alebo na obecnom úrade v tlačovej podobe.

PHSR 2015 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant alebo nenávratný finančný.

Kontaktný e-mail: obecchminany@stonline.sk

Zámer spracovania PHSR obce Chmiňany na roky 2015 - 2020:

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chmiňany na roky 2015 - 2020
Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov, za aktívnej spolupráce zamestnancov v obci

Riadenie procesu:

Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

1. Vytvorenie riadiaceho tímu.

2. Sumarizácia informácií o obci; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR; vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre obec a osoby aktívne a pravidelne ovplyvňujúce život obce.

3. Vytvorenie pracovných skupín (zoznam ich členov je v samostatnom súbore v spodnej časti stránky).

4. Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce zamestnancov obecného úradu a pracovných skupín.

Zapojenie obyvateľov obce a komunikácia s nimi – možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca obecného úradu či informovaním na internetovej stránke obce – www.obec-chminany.sk

Obdobie spracovania: 03/2015-11/2015 harmonogram spracovania
Financovanie spracovania: Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

Úradné hodiny
Pondelok 07:45 - 15:45
Utorok 07:45 - 15:45
Streda 07:45 - 16:45
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 07:45 - 14:45


051 / 779 52 37
obec@obec-chminany.sk

Kalendár odvozu odpadu